Algemene voorwaarden

MR FLASH is een onderdeel van KOODIAK.

Contactgegevens & maatschappelijke zetel:

Gust Wera
Helstraat 26
3211 Binkom

Telefoon: 0473 94 44 88
e-mail: info@mrflash.be

BTW: BE0543.319.764

1. Algemene verhuur voorwaarden

1.1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door MR FLASH aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanvraag van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1.2 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen met de huurder, dient het volledige factuurbedrag betaald te worden voor de vermelde vervaldatum. Bij laattijdige betaling wordt er automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 10 % op het openstaande factuurbedrag aangerekend, met een minimum van €25.

1.3 Annulering

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder het volgende aan MR FLASH verschuldigd:

 • Tot 14 dagen voor verhuur: geen schuld.
 • 14 tot 7 dagen voor verhuur: 50% van het totale factuurbedrag.
 • Vanaf 7 dagen voor verhuur: 100% van het totale factuurbedrag.

1.4 Bevoegde rechtbanken

Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

2. Levering, installatie en gebruik

2.1 Installatie en afbouw

 • MR FLASH zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
 • De fotobooth wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door medewerkers van MR FLASH.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van MR FLASH.
 • Indien nodig verwacht MR FLASH assistentie van de huurder of locatie bij de installatie van de fotobooth.
 • De fotobooth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
 • Eens de fotobooth op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag die niet meer verplaatst worden, tenzij onder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

2.2 Toegang op adres en locatie

 • MR FLASH is niet verantwoordelijk wanneer de fotobooth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf gecommuniceerd werden.
 • De fotobooth dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de fotobooth niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt MR FLASH zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen.

2.3 Huurperiode

 • De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de fotobooth wordt opgehaald.
 • Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
 • Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan men hiervoor een medewerker van MR FLASH contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.
 • Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken werden gemaakt dan het voorziene maximumaantal kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog, het maximumaantal te bekomen.
 • Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de fotobooth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht, …..). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

2.4 Overmacht

 • MR FLASH zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van MR FLASH, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weeromstandigheden of voertuigproblemen), zal MR FLASH de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer MR FLASH de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
 • Wanneer MR FLASH niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen zal MR FLASH de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door MR FLASH gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
 • MR FLASH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

2.5 Beëindiging van de huur

MR FLASH behoudt zich het recht de huurperiode van de fotobooth voortijdig te beëindigen wanneer;

 • Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van MR FLASH of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
 • Er misbruik gemaakt wordt van de fotobooth of andere materialen die toebehoren aan MR FLASH door aanwezigen op de locatie.
 • Er materiaal van MR FLASH wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.
 • Indien er door MR FLASH wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de huurder.

MR FLASH zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot beëndigen van de huur.

2.6 Schade

Bij elke vorm van schade aan de fotobooth of ander materiaal van MR FLASH, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van MR FLASH) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van MR FLASH veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.

2.7 Technische problemen

Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de fotobooth:

 • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt
 • Wanneer iemand de fotobooth probeert te verplaatsen of te openen
 • Wanneer iemand de lens van de camera aanraakt en zodoende de juiste werking er van verhindert.

Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/opmerkingen/… kunt u ons tijdens de huurperiode bereiken op het, bezorgde telefoonummer. Tot 1 uur ’s nachts komen we ter plaatse om het probleem op te lossen, daarna bieden we geen on-site support meer, wel nog telefonische assistentie.

De fotobooth slaat steeds de fotostrookjes op. Zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen.

Mocht de fotobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.

2.8 Gebruik van de gemaakte foto’s

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de huurder MR FLASH de volledige rechten over alle foto’s die gemaakt worden tijden het evenement. MR FLASH heeft het recht om alle foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement te gebruiken voor on en offline promotie van het bedrijf, tenzij anders overeengekomen met de huurder.

3. Website voorwaarden

3.1 Reservatie

 • Noch de reservatie van MR FLASH via het contactformulier, noch de bevestigingsmail garandeert beschikbaarheid van de fotobooth, dit is enkel en alleen een aanvraag.
 • Na uw aanvraag ontvangt u, indien de fotobooth beschikbaar is, een persoonlijke offerte met een correcte prijsopgave en alle details.

3.2 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KOODIAK.

3.3 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

KOODIAK levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal KOODIAK de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

KOODIAK kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KOODIAK geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

KOODIAK kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

KOODIAK verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3.4 Privacybeleid

KOODIAK hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van MR FLASH (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Gust Wera, Helstraat 26, 3211 Binkom of via info@mrflash.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden we aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gust Wera, Helstraat 26, 3211 Binkom of via info@mrflash.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

KOODIAK kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

3.5 Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kunt verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.